Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Dla poprawności działań księgowych bardzo ważne jest zachowanie kontynuacji zapisów w Książce przychodów i rozchodów. Dotyczy to zarówno wartości z poprzednich okresów, jak i numeracji pozycji w Książce. Jak zachować ciągłość ewidencji przychodów i kosztów w Petra24.pl najlepiej pokaże przykład.

Skąd pobierać dane?
- z podsumowania zamkniętych miesięcy
- ze zbiorczego podsumowania Książki (jeżeli jest dostępne w dotychczasowym programie)

W przykładowym zbiorczym podsumowaniu Książki przychodów i rozchodów firmy znajdują się następujące zapisy dotyczące minionych miesięcy:

Miesiąc Sprzedaż towarów Pozostałe przychody Razem przychód Zakup towarów Koszty zakupu Wynagro-
dzenia
Pozostałe wydatki Razem wydatki Wolna
Styczeń 1000,00 100,00 1100,00 0,00 0,00 500,00 900,00 1400,00 0,00
Luty 1200,00 50,00 1250,00 750,00 0,00 500,00 950,00 1450,00 0,00
Marzec 1300,00 70,00 1370,00 200,00 0,00 500,00 1000,00 1500,00 0,00
RAZEM 3500,00 220,00 3720,00 950,00 0,00 1500,00 2850,00 4350,00 0,00

Ostatnia pozycja zapisana w Książce w ostatnim zamkniętym miesiącu (w naszym przykładzie w marcu) ma numer: 162.

Dalsze postępowanie zależy od tego, czy zamknięte miesiące mają być ujęte oddzielnie, czy też cały dotychczasowy okres ma zostać wprowadzony  "na skróty", jako jedna pozycja. Ze względu na przejrzystość danych księgowych oraz wygodny przegląd tego, co dzieje się w firmie, zalecamy wprowadzanie każdego zamkniętego miesiąca, jako oddzielnej pozycji w Książce.

Przykład 1: dotychczasowy okres w rozbiciu na poszczególne miesiące

Po rozpoczęciu pracy z Petra24.pl przejdź do menu Rejestry i wybierz zakładkę Książka przychodów i rozchodów. Następnie kliknij przycisk Dodaj. Wypełnij wymagane pola, zachowując następujące założenia:

 • Data - każdy zamknięty miesiąc wprowadź z datą ostatniego dnia roboczego dla tego miesiąca, np. dla stycznia 2012 będzie to 31.01.2012
 • Nr dowodu księgowego - tu wpisz np. zestawienie zbiorcze, ponieważ nie posiadasz dokumentu z numerem księgowym do tej operacji
 • Kontrahent - w przypadku przenoszenia danych z innej Książki nie musisz wypełniać tego pola, możesz powtórzyć wpis: zestawienie zbiorcze
 • Opis zdarzenia - sugerujemy zapis: miesięczne podsumowanie przychodów i kosztów za (miesiąc-rok), np. styczeń 2012

W kolejne pola wpisz wartości z podsumowania wprowadzanego miesiąca, według ich opisu. W naszym przykładzie, dla stycznia:

Data 31.01.2012
Przychody (inaczej Sprzedaż towarów) 1000,00
Pozostałe przychody 100,00
Zakup towarów 0,00
Koszty uboczne zakupu (inaczej Koszty zakupu) 0,00
Wynagrodzenia 500,00
Pozostałe koszty 900,00
Wolna 0,00
 • Uwagi - to pole jest widoczne na wydruku Książki
 • Notatka/Uzasadnienie ręcznej ingerencji w księgę - to pole pozostaje do Twojej dyspozycji, można tu wprowadzić rzeczywisty powód dokonania wpisu tej pozycji, np. w następującym brzmieniu: zmiana programu do prowadzenia księgowości firmy od kwietnia 2012

Adekwatnie wprowadź dane dla pozostałych miesięcy. Zapisane tą metodą pozycje będą posiadały następujące numery w Książce: 160 - styczeń, 161 - luty, 162 - marzec.
W ten sposób, w kolejnym miesiącu (w naszym przykładzie w kwietniu) pierwszej nowo wprowadzonej pozycji automatycznie zostanie przypisany kolejny numer (w naszym przykładzie będzie to numer 163).

Przykład 2: "na skróty" - cały dotychczasowy okres wprowadzony jedną pozycją

Po rozpoczęciu pracy z Petra24.pl przejdź do menu Rejestry i wybierz zakładkę Książka przychodów i rozchodów. Następnie kliknij przycisk Dodaj. Wypełnij wymagane pola, zachowując następujące założenia:

 • Data - wprowadź datę przypadającą na ostatni dzień roboczy ostatniego zamkniętego wcześniej miesiąca, w naszym przykładzie będzie to 30.03.2012
 • Nr dowodu księgowego - tu wpisz np. zestawienie zbiorcze, ponieważ nie posiadasz dokumentu z numerem księgowym do tej operacji
 • Kontrahent - w przypadku przenoszenia danych z innej Książki nie musisz wypełniać tego pola, możesz powtórzyć wpis: zestawienie zbiorcze
 • Opis zdarzenia - sugerujemy zapis: zbiorcze podsumowanie przychodów i kosztów za okres (miesiąc-miesiąc rok), np. styczeń-marzec 2012

W kolejne pola wpisz wartości ze zbiorczego podsumowania łącznie dla całego wprowadzanego okresu, według ich opisu. W naszym przykładzie będzie to wyglądało następująco:

Data 30.03.2012
Przychody (inaczej Sprzedaż towarów) 3500,00
Pozostałe przychody 220,00
Zakup towarów 950,00
Koszty uboczne zakupu (inaczej Koszty zakupu) 0,00
Wynagrodzenia 1500,00
Pozostałe koszty 2850,00
Wolna 0,00
 • Uwagi - to pole jest widoczne na wydruku Książki
 • Notatka/Uzasadnienie ręcznej ingerencji w księgę - to pole pozostaje do Twojej dyspozycji, można tu wprowadzić rzeczywisty powód dokonania wpisu tej pozycji, np. w następującym brzmieniu: zmiana programu do prowadzenia księgowości firmy od kwietnia 2012

Zapisana tą metodą pozycja będzie posiadała w Książce numer 162. W ten sposób, w kolejnym miesiącu (w naszym przykładzie w kwietniu) pierwszej nowo wprowadzonej pozycji automatycznie zostanie przypisany kolejny numer (w naszym przykładzie będzie to numer 163).

Powrót do poprzedniej strony>>Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl