Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

W każdej opcji dostępnej w programie wyświetla się okno z zapisanymi w niej danymi lub dokumentami. Pracując na tabelach danych, dzięki dostępnym w programie, opisanym poniżej mechanizmom, użytkownik ma możliwość uzyskiwania informacji potrzebnych mu w prowadzeniu biznesu.

Większość okien przeglądania danych zawiera jedną lub więcej tabel danych. W przypadku, gdy okno zawiera wiele tabel danych, aktywna tabela, czyli ta, na której ostatnio wykonano operację, jest wyróżniona innym kolorem. W celu zmiany aktywnej tabeli wystarczy kliknąć LKM na obszar wybranej tabeli. Zasady pracy z tabelami danych są takie same w całym programie, uniwersalne dla wszystkich występujących tabel. Poniżej zamieściliśmy przykładowe okno z jedną tabelą danych.

W górnej części, w nagłówku okna obok jego nazwy, wyświetlane są informacje szczegółowe o prezentowanych danych. W tym przypadku jest to informacja, że zastosowano filtr czasowy i wyświetlane w tabeli dane są zawężone do zbioru, gdzie data wystawienia zawiera się w przedziale od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

Poniżej znajduje się pasek z przyciskami akcji oraz polem wyszukiwania danych. Następnie umieszczony jest nagłówek tabeli zawierający opisy wszystkich występujących kolumn. Kolejna część zawiera właściwe dane. Jeżeli tabela obejmuje kolumny, które można podsumować, na dole okna pojawia się podsumowanie wyświetlanych danych, wszystkich, bądź zaznaczonych.

Oto zestawienie mechanizmów oraz nadzędzi umożliwiających, a także uatwiających przeglądanie i analizowanie danych. Kliknij poniżej i dowiedz sie więcej!

 

  • Przyciski akcji

Przyciski umożliwiające wykonanie konkretnej czynności składają się z dwóch części: właściwego przycisku, uruchamiającego główną czynność, oraz przycisku strzałki w dół, umożliwiającego wybranie jednej z kilku czynności znajdujących się pod przyciskiem. Niektóre przyciski nie mają domyślnej akcji. Wówczas menu z czynnościami rozwija się nawet po kliknięciu w główną część przycisku.

Nad poszczególnymi tabelami danych wyświetlają się tylko te przyciski akcji, które są do nich przypisane, tzn. których działania są na nich możliwe do wykonania. Jeżeli wyświetlana tabela ma zbyt mało miejsca na wyświetlenie wszystkich przypisanych do niej przycisków, niemieszczące się przyciski z prawej strony zostaną ukryte. Są one dostępne po rozwinięciu strzałki,  jak na rysunku niżej.

Więcej o funkcjach przycisków akcji znajdziesz tutaj.

Powrót do zestawienia

  • Menu podręczne

Podobnie, jak pasek przycisków akcji, zachowuje się podręczne menu, które jest dostępne na obszarze całej tabeli po naciśnięciu PKM. Menu to zawiera wszystkie możliwe czynności umieszczone w pasku przycisków w tej samej kolejności. Od użytkownika i jego przyzwyczajeń zależy, którego sposobu dostępu do akcji będzie używał.

 

W podręcznym menu obowiązuje
ta sama zasada, co w przyciskach akcji,
tzn. można kliknąć główną część
pozycji menu i od razu wybrać
domyślną akcję, np. Dodaj pozycję,
albo przejść do strzałki i wybrać
jedną z pozostałych czynności,
np. Kopiuj pozycję.

Powrót do zestawienia

  • Szukanie

W przypadku, gdy w tabeli znajduje się duża ilość danych, odszukanie właściwej informacji może być trudne bez mechanizmu wyszukiwania. ISW, czyli Inteligentny System Wyszukiwania pozwala na szybkie znalezienie szukanej pozycji poprzez zwyczajne napisanie na klawiaturze wyrażenia lub fragmentu, który jest zawarty w szukanej pozycji. W prawym rogu paska przycisków znajduje się pole z lupą, do którego możemy wpisywać wyrażenie. Niezależnie od tego, czy wprowadzamy wyrażenie bezpośrednio w tabeli czy w polu szukania, wprowadzony tekst zawsze zostanie umieszczony w polu szukania. W obu przypadkach wyszukiwanie działa tak samo.

Nie jest istotne, według której kolumny chcemy szukać – wystarczy zacząć pisać. Wprowadzone wyrażenie dotyczy tabeli, która jest aktywna. Jeżeli na oknie znajduje się kilka tabel, należy zwrócić uwagę, która jest wyróżniona innym kolorem. Wyszukiwanie posiada mechanizmy inteligentnego rozpoznawania danych. Pozwala to jeszcze lepiej i prościej wyszukiwać dane. Przykładem może być NIP...

Dowiedz sie więcej o ISW!

W celu ponownego wyświetlenia pełnego zbioru danych, bez warunków z pola szukania lub filtrów,  wystarczy zastosować jedną z metod:

- wcisnąć klawisz ESC na klawiaturze,
- wejść do pola szukania i usunąć prowadzone wyrażenie,
- będąc na tabeli wciskać klawisz BACKSPACE, aż wyrażenie zostanie usunięte.

Powrót do zestawienia

  • Zaznaczanie

Często z większego zbioru danych chcemy wybrać mniejszy, na którym chcemy wykonać określoną operację. Można do tego użyć mechanizmu zaznaczania. Na zaznaczonych pozycjach można wykonać wiele operacji za pomocą jednej czynności. Najprostszą może być wydrukowanie wybranych pozycji. Możemy też np. zaznaczyć kilku kontrahentów i jedną czynnością wszystkim poprawić termin płatności na pożądany. Nie trzeba wchodzić do każdego i poprawiać terminu tyle razy, ilu mamy kontrahentów. Możemy też chcieć szybko podsumować kilka wybranych dokumentów. Zaznaczamy je, a ich podsumowanie pokaże się na dole tabeli.

Pierwsze pole w nagłówku tabeli pokazuje status zaznaczania pozycji w tabeli.Tabela zawiera tylko niezaznaczone pozycje

Występują zarówno zaznaczone jak i niezaznaczone pozycje

Wszystkie pozycje są zaznaczone

Istnieje kilka sposobów zaznaczenia pozycji:

- poprzez kliknięcie LKM w ikonę zaznaczania z lewej strony pozycji,
- poprzez wciśnięcie Ctrl + Spacja,
- poprzez wciśnięcie Shift + strzałka w górę lub w dół,
- poprzez kliknięcie pozycji LKM przy jednoczesnym trzymaniu klawisza Ctrl,
- zaznaczenie wielu pozycji poprzez wybranie pozycji początkowej za pomocą LKM, następnie należy wcisnąć klawisz SHIFT i LKM wybrać pozycję z tabeli – zaznaczone zostaną wszystkie wiersze pomiędzy pierwszą pozycją a ostatnią.

 

W części tabeli zawierającej nagłówki kolumn,
nad kolumną zaznaczania (najbardziej na lewo),
w miejscu tytułu kolumny znajduje się ikonka
zaznaczania, taka sama, jak w wierszach.
Pozwala ona wykonać dodatkowe czynności
związane z zaznaczonymi danymi.


Po kliknięciu na niej PKM
pojawi się menu z czynnościami:

- zaznacz wszystkie pozycje (także przez Ctrl + A),
- odznacz wszystkie pozycje (także przez Shift + Ctrl + A),
- odwróć zaznaczenie (także przez Shift + Ctrl + X).

Ponowne wykonanie tej samej czynności na pozycji anuluje wcześniejszą czynność, tj. zaznaczenie. Wyjątkiem jest Shift + LKM, które umożliwia zaznaczanie kolejnych grup wierszy bez odznaczenia już zaznaczonych pozycji.

Powrót do zestawienia

  • Podsumowanie

Tabele, które zawierają kolumny z wartościami liczbowymi, w dolnej części posiadają wiersz z podsumowaniem wszystkich pozycji spełniających aktualne warunki wyświetlania. Pozwala to na szybkie odczytanie interesujących użytkownika wartości. Możemy dodatkowo szybko podsumować wybrane pozycje poprzez zaznaczenie ich. Po zaznaczeniu chociaż jednej pozycji pojawi się drugi wiersz, który zawiera podsumowanie zaznaczonych pozycji. Wiersz ten jest wyróżniony fioletowym kolorem. Pozycja z podsumowaniem zmieniają się za każdym razem, kiedy rozpocznie się wyszukiwanie danych lub zmienią się warunki wyświetlania danych np. zakres dat. Dzięki temu można wykonać w prosty sposób wiele operacji, np. poznać sumę miesięcznych obrotów, poznać obroty z wybranym kontrahentem itd. Wszystko to można wykonać podczas pracy w standardowym oknie danych. Uzyskane podsumowania można następnie zapisać do PDF lub wydrukować.

W przykładzie: pierwszy wiersz podsumowania, podświetlony kolorem fioletowym, dotyczy tych pozycji, która są zaznaczone w tabeli na fioletowo, drugi wiersz podsumowania, podświetlony kolorem białym, dotyczy wszystkich pozycji z danej kolumny.

Powrót do zestawienia

  • Sortowanie danych

Czasami potrzeba ułożyć dane w określonej kolejności, np. alfabetycznie lub od najmniejszej wartości do największej. W celu uporządkowania danych należy kliknąć LKM na nagłówku kolumny - kolumna ta będzie główną kolumną do sortowania. Na nagłówku głównej kolumny sortowania pojawi się strzałka pokazująca kierunek sortowania - rosnąco lub malejąco. Ponowne kliknięcie w na nagłówku kolumny powoduje odwrócenie kierunku sortowania. Kolejne kliknięcie powoduje powrót do sortowania, jakie było ustawione zanim kliknęliśmy w aktualną kolumnę. W przykładzie pokazane jest malejące sortowanie po wartościach z kolumny Zobowiązania.

Podczas sortowania mogą się pojawić dwie pozycje z takimi samymi wartościami. W takiej sytuacji program stara się w inteligentny sposób ułożyć dane, np. sortując dane pracowników po nazwisku, gdy znajdą się dwa takie same nazwiska (np. Kowalski) program umieści wyżej tą pozycję z danymi, w której imię jest pierwsze w kolejności alfabetycznej. Natomiast, gdy posortujemy po imieniu, w przypadku tych samych imion system rozpocznie sortowanie wg nazwiska. Podobnie przy dokumentach – sortowanie po dacie, spowoduje w przypadku tej samej daty użycie innych pozycji – numeru dokumentu. Mechanizm ten jest automatyczny i nie wymaga od użytkownika żadnej dodatkowej czynności.

Powrót do zestawienia

  • Panel filtru

Nad tabelą w górnej części znajduje się obszar, w którym opisane są aktualnie wyświetlane dane. Oprócz nazwy opcji, z jakiej dane są wyświetlane, znajdują się też informacje o ograniczeniach w wyświetlaniu danych, np. zakres dat dla wyświetlanych dokumentów, oddział, w którym wystawiono dokumenty lub magazyn, dla którego są wyświetlane stany magazynowe.

Chcąc wyświetlić dane np. dla wybranego okresu, użytkownik ma możliwość wyboru zakresów z dostepnego menu filtrowania lub ustawienia własnych parametrów w oknie Zaawansowanych ustawień filtru.

Powrót do zestawienia

  • Drukowanie

Funkcja drukowania umieszczona jest pod przyciskiem Drukuj. Program pozwala na wydrukowanie zarówno konkretnego dokumentu lub szczegółów pozycji z tabeli, jak i zestawienia pozycji - wszystkich lub wybranych. Dzięki zostosowaniu sortowania, filtrów czy zaznaczania, użytkownik ma możliwosć wygenerowania własnego wydruku, np. zobowiązania - wobec wybranego dostawcy, w określonym czasie, wg terminów wymagalności.

Więcej o drukowaniu znajdziesz tutaj!

Powrót do zestawieniaPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl