Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Pracując z tabelą danych możemy wykonywać różnego rodzaju czynności, tzw. akcje na danych. Służą do tego przyciski akcji umieszczone nad każdą tabelą lub w menu podręcznym.

Tak wygląda w programie linijka przycisków akcji oraz podręczne menu, znajdujące się pod PKM. Zazwyczaj w każdej kategorii akcji znajduje się kilka możliwych do wykonania działań. Stają sie one widoczne dla użytkownika po kliknięciu LKM na strzałkę ▼, obok nazwy kategorii akcji. Kliknięcie LKM bezpośrednio na przycisk akcji uruchamia domyslne, najczęściej wybierane działanie, pierwsze z listy dostępnych akcji, np. pod przyciskiem Dodaj - Dodaj pozycję, a nie Kopiuj pozycję.

Jeżeli rozmiar wyświetlanego okienka nie pozwala na pokazanie wszystkich dostępnych przycisków akcji, na końcu widocznej linijki przycisków umieszczony zostaje przycisk ze strzałką w kółku. po kliknięciu na niego LKM wyświetlą się wcześniej nie widziane przyciski. Kliknij poniżej na wybraną kategorię akcji i poznaj dokładnie wszystkie możliwości.

 

  • Dodaj

Kategoria ta obejmuje czynności, które mają na celu wprowadzenie nowej pozycji do tabeli danych. Może to być nowa pozycja na fakturze lub nowy kontrahent w Katalogu kontrahentów.

Dodaj pozycje – pozwala na dodanie nowej pozycji. W zależności od miejsca w programie, w którym chcemy dodać pozycję, można tego dokonać w dwojaki sposób:
- poprzez wybór z dostępnego katalogu, np. wybór właściwego towaru, jako pozycji na fakturze, lub
- wpisanie danych niezbędnych do stworzenia nowej pozycji, jeszcze nie istniejącej w programie, np. wprowadzenie danych nowego odbiorcy.

Kopiuj pozycje – pozwala na dodanie nowej pozycji na bazie pozycji już istniejącej. Dzięki temu można zaoszczędzić czas. Możemy np. kopiować faktury, które są podobne wystawione w innym momencie. W celu skopiowania wybranej pozycji należy stanąć na niej kursorem i wybrać akcję Kopiuj pozycję. Pojawi się okienko wypełnione danymi z kopiowanej pozycji. Wówczas można dokonać ewentualnych zmian, np. data, ilość, wartość. Po zapisaniu zostanie dodana nowa pozycja.

Powrót do zestawienia przycisków
 

  • Popraw

Kategoria ta zawiera akcje, które umożliwiają modyfikacje wcześniej wprowadzonych danych, już zapisanych w programie.

Popraw pozycje – należy stanąć na pozycji, którą chcemy poprawić, a następnie wybrać akcję Popraw pozycję. Pokaże się wówczas okno edycyjne, na którym można zmienić dane. Zmianę danych zatwierdzamy klawiszem Zapisz.

Grupowa poprawa pozycji – akcja ta umożliwia poprawienie więcej niż jednej pozycji jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pozycje, które chcemy poprawić za pomocą mechanizmu zaznaczania. Po wybraniu pozycji i uruchomieniu akcji poprawy grupowej pojawi się okno edycyjne, podobne jak przy zwykłej poprawie, tylko wszystkie dane będą puste. W wybrane puste pola należy wprowadzić wartości, które chcemy zmodyfikować dla wszystkich wybranych pozycji. Po zatwierdzeniu, tlko pola z wprowadzonymi wartościami zostaną poprawione we wszystkich wierszach. Przykład zastosowania: zmiana stawek VAT, aktualizacja terminów płatności.

Nie wszystkie pola będą dostępne do modyfikacji. Np. w przypadku kontrahenta nazwa kontrahenta nie będzie możliwa do zmiany. Natomiast bez ograniczeń można poprawić: domyślny sposób zapłaty, ilość dni terminu płatności itp. Inny przykład zastosowania to zmiana stawek VAT dla wybranyc grup towarów lub usług.

Powrót do zestawienia przycisków
 

  • Usuń

Kategoria ta zawiera akcje, które umożliwiają usunięcie danych. Podobnie jak w przypadku poprawiania, usunięcie może dotyczyć jednej lub kilku pozycji jednocześnie.

Usuwanie pozycji – należy wybrać - przez kliknięcie LKM na pozycji lub zaznaczenie, pozycję, którą chcemy usunąć, a następnie wybrać akcję usuń.

Grupowe usuwanie pozycji – podobnie jak przy poprawie grupowej, usunięcie kilku pozycji naraz jest możliwe poprzez mechanizm zaznaczania.

Powrót do zestawienia przycisków

 

  • Pokaż

W kategorii tej są umieszczane akcje, które umożliwiają podgląd różnego rodzaju danych bez możliwości ich modyfikacji. Umieszczane tu też są zestawienia czy raporty dotyczące pozycji, na której się znajdujemy w tabeli.

Pokaż pozycję – pokazuje formę edycyjną - okienko, wypełnioną danymi z aktualnego wiersza, bez możliwości ich modyfikacji. Pozwala to na bezpieczne przeglądanie danych, bez obawy o ich przypadkową modyfikację.

 

Powrót do zestawienia przycisków

  • Drukuj

Pod tą kategorią znajdziemy wszystkie możliwe wydruki dotyczące aktualnej tabeli.

Dokument - wybierając tę akcję można wydrukować dowolny, stworzony w programie dokument, najczęściej jest to faktura lub rachunek, czyli dokument sprzedaży. W polu Drukarka wybieramy urządzenie lub program dostępny na komputerze użytkownika, wybieramy pozostałe parametry, tj. drukowanie w pionie lub w poziomie, ilość kopii oraz rodzaj wydruku: orginał, kopia lub duplikat dokumentu. Wszystkie wydruki można zapisać w formacie PDF, wybierając przycisk Zapisz PDF, a następnie wysłać pocztą elektroniczną.

Drukuj tabelę - w każdej tabeli danych znajduje się pozycja z wydrukiem tabeli. Umożliwia ona prosty wydruk wszystkich lub wybranych pozycji z tabeli. Poprzez mechanizmy zaznaczania, wyszukiwania i filtrowania można wydrukować dowolne zestawienie pozycji z tabeli według wymagań użytkownika. Przykłady zastosowania: zobowiązania wobec dostawców z ostatniego kwartału, przekraczające wartość 1 000 zł; obroty z odbiorcą ABC w poprzednim półroczu; towary w opakowaniach 0,5 l, jezeli pojemność uwzględniliśmy w nazwie towaru.

Powrót do zestawienia przycisków

  • Filtruj

Kategoria ta umożliwia ograniczenie wyświetlanych danych do pożądanego zbioru. Najczęściej mamy tu możliwość ograniczenia danych do zakresu dat lub np. oddziałów, na jakich zostały wystawione dokumenty. Po wybraniu sposobu filtrowania danych, założone warunki np. czasowe, będą widoczne po prawej stronie nazwy okna, w przykładzie: Dokumnety sprzedaży. Jeżeli w danej tabeli nie wyświetlaja się nam dane, o których wiemy, że powinny się tam znajdować, np. faktrury z poprzedniego miesiąca, to warto sprawdzić, czy na tej tabeli nie jest aktrywny filtr, np. bieżący miesiąc, lub nie został jeszcze usunięty poprzedni warunek wyszukiwania w oknieku szukania ISW.

Powrót do zestawienia przycisków

  • Wykonaj

W tej kategorii umieszczane są czynności, które są indywidualne, specyficzna dla przeglądanej tabeli. Jeżeli w danej tabeli nie ma indywidualnych czynności, kategoria ta nie jest pokazywana.
 

Powrót do zestawienia przycisków

  • Dane

W tej kategorii są umieszczone opcje umożliwiające operacje z danymi, wymianę danych pomiędzy różnymi programami, kopiowanie danych np. do arkusza kalkulacyjnego.

Kopiuj pozycję do schowka – umożliwia zapamiętanie wskazanej pozycji w schowku. Schowek działa analogicznie jak schowek systemowy – zapamiętaną pozycję można później wkleić np. do innej tabeli. Mechanizm taki można wykorzystać np. przy kopiowaniu zamówienia – można skopiować zamówienie, a w opcji dokumentów sprzedaży wybrać opcję wklej ze schowka. W ten sposób można łatwo wystawić fakturę sprzedaży na podstawie zamówienia. Kopiowanie pozycji działa również dla kilku pozycji, jeżeli je zaznaczymy za pomocą mechanizmu zaznaczania.

Wklej pozycję ze schowka – pozwala na wklejenie wcześniej skopiowanych, zapamiętanych w schowku pozycji.

Kopiuj do arkusza kalkulacyjnego – pozwala skopiować wszystkie lub zaznaczone pozycje do schowka w formacie pozwalającym późniejsze ich wklejenie do arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli w tabeli nie zaznaczono wybranych pozycji, program umieszcza w schowku wszystkie wiersze wyświetlane w tabeli. W przypadku zaznaczenia kilku pozycji kopiowane są tylko te zaznaczone.

Powrót do zestawienia przycisków

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl